Installation av växelriktare på husvägg
  1. Installation av solceller
  2. Solcellsekonomi

Så kan Ei:s bedömning om slopad reduktion av nätavgifterna påverka solcellsägare

1 juni 2023

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Sen flera år tillbaka finns ett undantag i ellagen som innebär att man som elproducent har rätt att avgiftsfritt mata ut solel på elnätet så länge man har en säkring på som mest 63 ampere samt en inmatning på högst 43,5 kW — vilket i stort sett omfattar alla villaägare med solceller. Tidigare i våras kom dock Energimarknadsinspektionen (Ei) med besked om att detta undantag strider mot EU-lagstiftning som enligt myndigheten har företräde framför nationella bestämmelser.

Här tar vi hjälp av Anna Carlén, analytiker på Ei, och Gustav Wengen, ansvarig för bl.a. prissättning på elnätföretaget E.ON Energidistribution, för att reda ut vad detta kan komma att innebära för ekonomin i en solcellsanläggning framöver.

Så kan Ei:s beslut påverka nätavgifterna i närtid

Det finns två regelverk som beskriver förutsättningarna för nätanslutningar: den svenska ellagen och, sedan 1 januari 2020, EU-direktivet elmarknadsförordningen. Där ellagen undantar de allra flesta småskaliga solelproducenter från att betala nätavgift för inmatningen betonar elmarknadsförordningen att alla producenter ska betala för de kostnader som de ger upphov till. Och nu har Ei alltså gjort bedömningen att elmarknadsförordningens skrivelser har företräde över ellagen.

Sen Ei kom med sin bedömning i våras har såväl befintliga som prospektiva solcellsägare ställt sig frågan: hur kommer elnätavgifterna påverkas framöver?

När vi ställer frågan till Anna Carlén på Ei gör hon bedömningen att kostnadsökningarna för mikroproducenter troligtvis blir små:

— Generellt domineras elnätägarnas kostnader för mindre solcellsanläggningar av kostnader för mätning, beräkning och rapportering av mätvärden, och det är generellt små kostnader. Men det finns en spridning och det är nätföretagen som kommer behöva räkna på det här.

De senaste veckorna har även Gustav Wengen från E.ON Energidistribution tillsammans med sina kollegor analyserat Ei:s beslut och hur det kan komma att påverka tarifferna.

— Det vi landat i är att vi fortfarande tycker att det är lite för otydligt. Ellagen säger en sak, och Ei, som hänvisar till EU, säger en annan. Det vi har här är en subvention för [småskaliga] producenter som styrs i ellagen, den subventionen för villaägare är liten, den är i storleksordningen 50 kr per månad. Men samtidigt är det så pass otydligt vad som egentligen ska gälla så vi har valt att avvakta tydligare riktlinjer.

Behövs en ändring av ellagen för att ni ska ändra tarifferna?

— Ja, lite så, ellagen är den vi förhåller oss till. Och såklart Energimarknadsinspektionens reglering. Men vi anser att det är otydligt. Vi vill inte göra något förhastat i detta som drabbar våra kunder.

Utöver E.ON har även andra elnätföretag såsom Ellevio och Mälarenergi gått ut med att de inte planerar några avgiftshöjningar i närtid som följd av Ei:s beslut.

Anna från Ei menar att det pågår en översyn av ellagen för att anpassa den till EU:s bestämmelser och att myndigheten avser följa hur nätföretagen anpassar sig till EU-kraven. Hon poängterar att det dock främst är solcellsparker — som också kan ha haft tillgång till reducerade nätavgifter — som väckt frågan hos Ei och där subventionen i vissa fall är betydligt större än vad den är för mikroproducenter.

Så kan helhetskalkylen för solceller påverkas

I dagsläget ser få elnätföretag ut att höja sina nätavgifter för småhusägare med solceller. Men om vi för räkneexemplets skull använder E.ON:s uppskattning för de kostnader en solcellsanläggning ger upphov till, alltså en månadskostnad på 50 kr per månad, innebär det en kostnadsökning på 600 kr per år. Som jämförelse har de årliga besparingarna från en solcellsanläggning med en årsproduktion på 10 000 kWh de senaste åren legat på runt 15 000 kr. (Besparingarna är med det sagt beroende av många faktorer, inte minst av elpriserna som de senaste åren har varierat kraftigt.)

Då det finns en uppsjö av elnätföretag, och tariffer sätts utifrån kostnader i de specifika näten, kan potentiella kostnadsökningar se olika ut i olika delar av Sverige. Det kan även skilja sig beroende på typ av abonnemang.

I allmänhet är det mycket som händer på marknaden som gör elnätföretagens prissättning framöver oviss. Dels kom Energimarknadsinspektionen med en ny reglering och tariffstruktur häromåret, som bl.a. betonar att prissättning i större mån ska variera utifrån när elnätet är som mest belastat. Parallellt installeras det solcellsanläggningar i snabb takt och där det på vissa håll i landet har börjat uppstå situationer där nya installationer kräver att elnätet förstärks. Huruvida det kan komma att påverka nätavgifterna för solcellsägare framöver vågar inte Gustav från E.ON svara på i nuläget:

— Vi håller på just nu att titta på den nya tariffstrukturen och vad den innebär, och där har vi långt ifrån landat. Det sker förändringar på marknaden. Det är också en anledning att till att vi inte vill göra något förhastat.

Läs mer: Vad förklarar de långa ledtiderna för att få solceller anslutna till elnätet?

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer

Relaterade inlägg

  1. En kustnära solcellsanläggning i Uddevalla

    En solcellsanläggning gör bokslut för 2023 — och producerar solceller framförallt el när elpriset är lågt?

    1. Elpriser
    2. Solcellsekonomi
Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!